CISM Hungary

CISM Day - Run for Peace - Regisztráció (Budapest)

Bővebb információkért kattintson ide!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
I. Az adatkezelő(k):
I.1.
a) MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
(cím: 1101, Budapest, Hungária krt. 9-11., telefonszám: +36-1-224-8310, +36-1-474-1100, honlap: —, email cím: mh.hfkp@hm.gov.hu )
b) az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei:
Baráth István dandártábornok, mh.hfkp@hm.gov.hu
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei:
Simonné Dr. Sztolyka Alexandra hadnagy, sztolyka.alexandra@mil.hu

II. Az adatkezelés
a) A személyes adatok kezelésének célja: A CISM – International Day of Military Sports sportrendezvényhez kapcsolódó jelentés elkészítéséhez tartozó statisztikai adatainak kezelésének céljából.
b) Adatkezelésünk az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, érintetti hozzájáruláson alapul.
c) Az adatkezelés során történik/nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
d) A személyes adatok megadása hiányában: a regisztráció nem tud megtörténni.

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama
a) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk.
b) Kívánjuk/ Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani, amely statisztikai célból anonym módon történik. (Nemzetközi szervezet megnevezése: Nemzetközi Katonai Sporttanács – CISM)
c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
d) A személyes adatok kezelése 2020. március 27-ig tart, utána az adatok megsemmisítésre kerülnek.

IV. Az Ön jogai:
Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:
- személyes adatokhoz való hozzáférést,
- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:
- az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
- ha Ön visszavonta a hozzájárulását, és nincs más jogalap az adatok kezelésére,
- amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
- jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,
- Ön által, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai tekintetében kérheti azok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását az adatkezelőtől, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Tanúsítvány letöltése a résztvevők részére

FUTÁS A BÉKÉÉRT FUTÓRENDEZVÉNY

A Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) 1948. február 18-án, 72 éve alakult meg. 2006 óta ezen a napon a CISM tagországának katonái, honvédségi dolgozói, és a honvédelmi sportegyesületeinek tagjai közös futással ünneplik meg az évfordulót.

2016-tól a Magyar Honvédség is csatlakozott a CISM Day Run futónaphoz, amelyen évről évre egyre többen veszünk részt.

A rendezvény célja: A CISM megalakulásának 72. évfordulója alkalmából minél nagyobb résztvevő létszám biztosítása a rendezvényeken. A béke, a nemzetközi összefogás eszméjének hangsúlyozása, a sport, az egészséges életmód népszerűsítése. Szervezője: Magyar Honvédség együttműködve a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségével és a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel.
Ideje: 2020. február 18. (kedd)
Helyszíne: A Magyar Honvédség helyőrségei
A Központi rendezvény helyszíne: Budapest. Margit-sziget, Atlétikai Centrum
Ideje: 09.00–12.00
Időrendje: Bemelegítés 09.40-10.00
Rajt 10.00

A Magyar Honvédség helyőrségeiben a szervezők határozzák meg. • A futásra jelentkező állomány jelentkezzen katonai szervezete testnevelőjénél vagy a katonai szervezetüknél a futás szervezésével megbízott személynél, a szervezők által helyben meghatározott feltételek szerint.
• A Budapest helyőrségben és környékén található katonai szervezetek számára – a saját létesítményben történő végrehajtás mellett – lehetőség van a központi rendezvényen való részvételre, amelynek előkészítését és végrehajtását az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság koordinálja.
• A központi rendezvényen résztvevők regisztráljanak a www.cismhungary.hu honlapon, a sikeres regisztrációról e-mail érkezik, amelyben vissza kell igazolni a részvételi szándék érvényességét illetve az esetleges visszalépést. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik a regisztráció megerősítését kérő e-mail üzenet, kérem vegyék fel a kapcsolatot Bodnár István főhadnaggyal (Bodnar.Istvan@hm.gov.hu, HM tel: 02-2-23-291).
• A szervezők készítsenek feljegyzést a résztvevők számáról és az állománykategóriák összetételéről (katona, kormánytisztviselő, közalkalmazott bontásban), amit 2020. február 21-ig küldjenek meg az molnar.karolyzsolt@hm.gov.hu e-mail címre excel szerkeszthető formátumban.

• Készítsenek 2 db fényképet az eseményről (egy csoportképet és például egy képet a rajtról), a fotót nevezzék el (pl. MH AA csoportkép) és küldjék meg a fenti e-mail címre.
• A résztvevőknek adják át a teljesítést igazoló CISM emléklapot, melynek digitális változata letölthető a www.cismhungary.hu oldalról, a futást követő 5. naptól.
• Az MH HFKP a beérkezett feljegyzések alapján összesítő jelentést készít a futónapról, és megküldi a CISM központi irodának 2020. március 06-ig.

Fussunk együtt a békéért! A Day Run a mi futó napunk!