CISM Hungary

CISM Day - Run for Peace - Regisztráció (Budapest)

Bővebb információkért kattintson ide!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Nemzetközi Katonai Sporttanács (Conseil International du Sport Militaire) és a Magyar Honvédség által 2018. február 16-án szervezett „CISM Day - Run for peace!” elnevezésű rendezvényen történő részvétel biztosítása céljából szükséges adatkezelést a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság - MH HFKP (a továbbiakban: adatkezelő) végzi. A regisztrációs lapon szereplő személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett, az online regisztrációs felületen ad meg.
A regisztrációs lapon szereplő személyes adatok kezelése a rendezvény befejezését követő napig tart. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
I. Az adatkezelő(k):
I.1.
a) Bodnár István fhdgy. (Budapest Hungária krt. 9-11; 06305833275; bodnar.istvan@hm.gov.hu)
b) az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei: Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság - Budapest Hungária krt. 9-11.
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Vígh Attila alez. (Budapest Hungária krt. 9-11;).

II. Az adatkezelés
a) A személyes adatok kezelésének célja: A CISM Day Run – futás a békéért sportrendezvényhez kapcsolódó jelentés elkészítéséhez tartozó statisztikai adatainak kezelésének céljából.
b) Adatkezelésünk az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, érintetti hozzájáruláson alapul. c) Az adatkezelés során történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is. d) A személyes adatok megadása hiányában: a regisztráció nem tud megtörténni.

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama
a) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk.
b) Kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani, amely statisztikai szempontból anonym módon történik.
c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
d) A személyes adatok kezelése 2019. március 29-ig tart, utána az adatok megsemmisítésre kerülnek.

IV. Az Ön jogai:
Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:
- személyes adatokhoz való hozzáférést,
- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:
- az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
- ha Ön visszavonta a hozzájárulását, és nincs más jogalap az adatok kezelésére,
- amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
- jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,
- Ön által, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai tekintetében kérheti azok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását az adatkezelőtől, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

FUTÁS A BÉKÉÉRT FUTÓRENDEZVÉNY

A Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) 1948. február 18-án, 71 éve alakult meg. 2006 óta ezen a napon a CISM tagországának katonái, honvédségi dolgozói, és a honvédelmi sportegyesületeinek tagjai közös futással ünneplik meg az évfordulót. 2016-tól a Magyar Honvédség is csatlakozott a CISM Day Run futónaphoz, amelyen 2017-ben 1172 fő, 2018-ban 2799 vett részt.

A rendezvény célja: A CISM megalakulásának 71. évfordulója alkalmából minél nagyobb résztvevő létszám biztosítása a rendezvényeken. A béke, a nemzetközi összefogás eszméjének hangsúlyozása, a sport, az egészséges életmód népszerűsítése. Szervezője: Magyar Honvédség együttműködve a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségével és a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel.

Ideje: 2019. február 15. (péntek)

Helyszíne: A Magyar Honvédség helyőrségei

A Központi rendezvény helyszíne: Budapest. Margit-sziget, Atlétikai Centrum

Ideje: 09.00–12.00

Időrendje: Bemelegítés 09.40-10.00

Rajt 10.00

A Magyar Honvédség helyőrségeiben a szervezők határozzák meg.

Az önkéntesen a futásra jelentkező állomány jelentkezzen katonai szervezete testnevelőjénél vagy a futás szervezésével megbízott személynél, a szervezők által helyben meghatározott feltételek szerint.

A Budapest helyőrségben és környékén található katonai szervezetek számára – a saját létesítményben történő végrehajtás helyett – lehetőség van a központi rendezvényen való részvételre, amelynek előkészítését és végrehajtását az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság koordinálja.

A központi rendezvényen résztvevők regisztráljanak a cismhungary.hu honlapon, a sikeres regisztrációról e-mail érkezik, amelyben vissza kell igazolni a részvételi szándék érvényességét illetve az esetleges visszalépést. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik a regisztráció megerősítését kérő e-mail üzenet, kérem vegyék fel a kapcsolatot Bodnár István főhadnaggyal (bodnar.istvan@hm.gov.hu, HM tel: 02- 223-272, Mobil: 06-30-583-32-75).

Szervezőknek: A Nemzetközi Katonai Sporttanács tagjaként fontos a szervezők közreműködése a rendezvény dokumentálása érdekében. Kérjük, hogy a szervezők készítsenek feljegyzést a résztvevők számáról és az állománykategóriák összetételéről (katona, kormánytisztviselő, közalkalmazott bontásban), amit 2019. február 22-ig küldjenek meg az molnar.karolyzsolt@hm.gov.hu e-mail címre szerkeszthető Excel formátumban.

Az esemény összesített kommunikációja érdekében készítsenek rövid értékelést és legalább 2-3 db fényképet az eseményről (egy csoportkép, egy kép a közös bemelegítésről és egy kép a rajtról), a jpg. formátumú fotó fájlokat nevezzék el (pl. MH HFKP csoportkép) és küldjék meg a sajto@hm.gov.hu címre.

Tájékoztassák a jelentkezőket, hogy a teljesítést igazoló CISM emléklap, amelyet a helyőrségekben kijelölt szervezőktől megkapnak, digitális változatban letölthető innen honlapról.

Az MH HFKP a beérkezett feljegyzések alapján összesítő jelentést készít a futónapról, és megküldi a CISM központi irodának 2019. március 04-ig.

Fussunk együtt a békéért! A Day Run a mi futó napunk!